Saue Huvikeskuse põhimäärus Väljaandja: Saue Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 24. 10. 2017 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV, 29. 08. 2017, 62 Saue Huvikeskuse põhimäärus Vastu võetud 24. 04. 2008 nr 46 RT IV, 24. 07. 2013, 14 jõustumine 27. 04. 2008 Muudetud järgmiste aktidega Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine 26. 04. 2017 RT IV, 11. 05. 2017, 1 24. 10. 2017 - jõustus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval 24. 08. 2017 RT IV, 29. 08. 2017, 28 01. 09. 2017 Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 2 , kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue valla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel. [RT IV, 11. 05. 2017, 1- jõust. 24. 10. 2017 - 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval] 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Huvikeskuse õiguslik seisund (1) Saue Huvikeskus (edaspidi huvikeskus) on Saue linna huvikool, mille põhitegevuseks on: 1) õppekavade alusel huvihariduse andmine; 2) kultuuri ja muude ürituste korraldamine. [RT IV, 29. 08. 2017, 28- jõust. 01. 09. 2017] (2) Huvikeskusel on linna vapi kujutisega ja oma nimetusega pitsat ja sümboolika. (3) Huvikeskus juhindub oma tegevuses huvikooli seadustest, huviharidusstandardist, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Saue Linnavolikogu (edaspidi volikogu) ja Saue Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. (4) Huvikeskuse teeninduspiirkonnaks on Saue linn. (5) Teiste omavalitsuste lapsi võetakse huvikeskuse õppuriteks vastu nende elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Saue Linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel. (6) Huvikeskuse õppekeeleks on eesti keel. § 2. Täielik nimi ja asukoht (1) Huvikeskuse täielik nimetus on Saue Huvikeskus (2) Huvikeskuse juriidilisekd aadressiks on Nurmesalu 9, Harjumaa, Saue, 76506 Eesti Vabariik. Leht 2 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus § 3. Tegevuse eesmärk ja arengukava (1) Huvikeskuse eesmärk on Saue linna elanikele tingimuste ja võimaluste loomine huvihariduse omandamiseks, ürituste korraldamine ja vaba aja sisuka veetmise võimaluste loomine rahvakultuuri ja meelelahutuse vallas. [RT IV, 29. 08. 2017, 28- jõust. 01. 09. 2017] (2) Huvikeskuse järjepideva arengu tagamiseks koostab huvikeskus koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga huvikeskuse arengukava. (3) Arengukava koostamine, kinnitamine ja avalikustamine toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud korras. § 4. Registreerimine (1) Taotluse ja vajalikud dokumendid Saue Huvikeskuse registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis esitab Haridus-ja Teadusministeeriumile Saue Linnavalitsus. Linnavalitsus täidab ka muid koolipidaja kohustusi. (2) Andmete (õppekavade jne) muutmist ja täiendamist Eesti hariduse Infosüsteemi andmebaasides teostab Saue Huvikeskus. 2. peatükk PÕHIÜLESANDED JA ÕIGUSED § 5. Huvikeskuse põhiülesanded Huvikeskuse põhiülesanneteks on: 1) huvihariduse andmine, koolituste, kursuste ja näituste läbiviimine; 2) rahvapidude, kultuurisündmuste ja linna suurürituste korraldamine; 3) kultuurilis-meelelahutusliku vaba aja tegevuse korraldamine, selleks vastavate tingimuste loomine; [RT IV, 29. 08. 2017, 28- jõust. 01. 09. 2017] 4) kultuuriprojektide läbiviimine; 5) taidlus - ja huvialaringide töö korraldamine ning edendamine; 6) huvikeskuse valduses oleva linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale; 7) Saue linna seltside, klubide ja ühingute tegevuse koordineerimine, nõustamine. § 6. Huvikeskuse õigused Huvikeskusel on õigus: 1) osutada tasuta või tasu eest õppe - ja kultuuriteenust; 2) üürida soovijatele välja inventari, valgus - ja helitehnikat vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hindadele, võimaldada oma põhitegevusaladel tasulisi konsultatsioone ja tehnilisi teenustöid; 3) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning teha muid tehinguid oma pädevuse piirides ja vastavalt igusaktidele; 4) võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt, sihtasutustelt jne, korraldada tuluõhtuid ja korjandusi sihtotstarbeliseks kasutuseks; 5) saada linnavolikogult - ja valitsuselt tööks vajalikku teavet; 6) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses ja tasuda sellega seotud osalustasud; 7) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid. 3. peatükk TÖÖKORRALDUS § 7. Õppekorralduse alused (1) Huvihariduse andmine toimub huvikooli seaduse alusel, kasutades erinevaid õppevorme ja - meetodeid, sh õppetunnid, treeningud, kursused, esinemised, konkursid, ülevaatused, laagrid, võistlused jne. (2)Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus. (3) Huvikeskuses viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada huvikeskuse arengut toetavad tingimused ja järjepidev areng, selgitades välja tugevused ja parendusvaldkonnad, mis on aluseks arengukava tegevuskava koostamisel. Huvikeskuse sisehindamise läbiviimise korra kehtestab juhataja. (4) Õppekorralduse aluseks on õppekava, mis sisaldab: 1) õppe eesmärke ja kestust; 2) õppeainete loendit; 3) ainekavasid. Saue Huvikeskuse põhimäärus Leht 3 / 6 (5) Õppekavad kinnitab, registreerib Eesti Hariduse Infosüsteemis ja vajadusel muudab huvikeskuse juhataja. § 8. Õppeperioodil ja õppevaheaegade kinnitamise kord (1) Õppeaasta algab 01. september ja lõppeb 31. augustil ning koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest. (2) Õppeperidoodis on vähemalt 170 õppepäeva. (3) Sügis-, jõulu-, kevad- ja suvevaheajad langevad kokku üldhariduskoolide koolivaheaegadega, mille määrab haridus- ja teadusminister oma määrusega. § 9. Ürituste korraldamine, huviringide töö (1) Ülelinnaliste ürituste ja rahvapidude korraldamise aluseks on linnavalitsusega kooskõlastatud ürituste kava. (2) Täiskasvanute taidlus- ja huviringide töö korraldamise aluseks on linnakodanike huve ja vajadusi arvestades vastavate teenuste osutajatega sõlmitud lepingud. (3) Huvikeskuse juures võivad tegutseda ka muud ühingud, klubi, stuudiod ja ringid, mille sihid ja tegevus on kooskõlas Huvikeskuse eesmärkidega ning millest osavõtt on vabatahtlik. 4. peatükk JUHTIMINE § 10. Juhataja (1) Huvikeskuse tööd juhib juhataja, kes täidab huvikooli seaduses ettenähtud direktori ülesandeid. (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi linnavalitsus kooskõlastatult huvikeskuse hoolekoguga. (3) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ning lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud isik. (4) Huvikeskuse juhataja: 1) kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise; 2) valdab, kasutab ja käsutab huvikeskuse vara; 3) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab lepinguid; 4) töötab välja ja kinnitab huvikeskuse sisekorraeeskirjad; 5) kinnitab huvikeskuse töötajate ametijuhendid; 6) kinnitab huvialade õppekavad, tunniplaanid ja muud dokumendid; 7) kuulutab välja ja korraldab konkursi töötaja vaba ametikoha täitmiseks; 8) esitab huvikeskuse eelarve projekti ja eelarve täitmise aruanded linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel; 9) kannab vastutust huvikeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest; 10) teeb ettepanekud linnavalitsusele huvikeskuse töötajate koosseisu, õppetasude ja teenuste hindade kinnitamiseks. § 11. Õppenõukogu töökord (1) Õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille kossseisu kuuluvad ringijuhid ja huvitegevuse juhid. Õppenõukogu koosseisu koosseisu ja töökorra kinnitab huvikeskuse juhataja. [RT IV, 29. 08. 2017, 28- jõust. 01. 09. 2017] (2) Õppenõukogu ülesandeks on huvikeskuse õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. (3) Õppenõukogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab huvikeskuse juhataja. (4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool õppenõukogu liikmetest ja otsused võetakse vastu kohalviibivate liikmete häälteenamusega. (5) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad juhataja ja protokollija. § 12. Hoolekogu moodustamine ja töökord (1) Linnavalitsus kinnitab huvikeskuse hoolekogu 1 kuu jooksul õppeaasta algusest. Hoolekogusse kuuluvad: Leht 4 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus 1) linnavalitsuse esindaja; 2) huvikeskuse õppenõukogu esindaja; 3) huvikeskuse õppetöös osalejate esindaja; 4) lapsevanemate esindaja; 5) kultuuriühingute esindaja; [RT IV, 29. 08. 2017, 28- jõust. 01. 09. 2017] 6) volikogu esindaja. (2) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast juhataja ja juhataja asetäitja. (3) Huvikeskuse hoolekogu: 1) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelvalve teostamiseks huvikeskuse tegevuse üle; 2) kuulab ära huvikeskuse juhataja aruande huvikeskuse tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale; 3) kuulab ära juhataja koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale; 4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks; 5) teeb ettepanekuid huvikeskuse põhimääruse muutmiseks; 6) teeb otsuseid üksikküsimustes. (4) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta jooksul vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest ja otsused võtekase vastu kohalviibivate hoolekogu liikmete häälteenamusega. (6) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab huvikeskuse juhataja ja edastab hoolekogu poolt tehtud ettepanekud huvikeskuse töö parandamiseks linnavalitsusele. (7) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. (8) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse huvikeskuse ühtsetel alustel muude huvikeskuse dokumentidega. 5. peatükk HUVIKESKUSE TÖÖTAJAD JA ÕPPURID § 13. Huvikeskuse töötajad (1) Huvikeskuse töötajateks lisaks juhatajale on õppealajuhataja, huvitegevuse juhid ja ringijuhid. [RT IV, 29. 08. 2017, 28- jõust. 01. 09. 2017] (2) Töötajate ülesanded: 1) õppetöö korraldamine ja läbiviimine; 2) tingimuste loomine õppurite õpetamiseks ja kasvatamiseks, mis tugineb vastatikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õppurite ja nende kodudega; 3) täiskasvanutele, noortele ja lastele võimaluste loomine erinevate huvialadega tegelemiseks ja vaba aja veetmiseks; 4) ühistegevuse propageerimine, seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuse toetamine (3) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooskõlas kehtiva seadusandluse ja muude õigusaktidega, huvikeskuse põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega. (4) Töötajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab Saue Linnavalitsus vastavalt huvikooli seadusele. § 14. Õppurite vastuvõtmine ja väljaarvamine (1) Õppur võetakse huvikeskusesse vastu lapsevanema, hooldaja või eestkostja või õppuri kirjaliku avalduse alusel. (2) Huvikeskuse juhataja sõlmib lapsevanema, hooldaja või eestkostja või õppuriga huvikeskuse õpilaskoha kasutamise lepingu. (3) Huvikeskuse lõpetajaks loetakse õppur, kes on täitnud õppekavaga sätestatud nõuded. Õppur arvatakse huvikeskusest välja, kui ta: 1) soovib lahkuda omal soovil lapsevanema, eestkostja, hooldaja või õppuri avalduse alusel; 2) rikub järjepidevalt huvikeskuse põhimäärust ja sisekorda; 3) ei täida huvikeskuse juhtkonna poolt antud õiguspäraseid korraldusi; 4) puudub mõjuva põhjuseta õppetööst ühe kuu vältel; 5) ei ole tasunud õppetasu kahe kuu vältel. Saue Huvikeskuse põhimäärus Leht 5 / 6 (4) Huvikeskusest väljaarvamine vormistatakse juhataja käskkirjaga, millest informeeritakse õppurit, lapsevanemat, eestkostjat või hooldajat. § 15. Õppurite õigused ja kohustused (1) Õppuril on õigus: 1) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu huvikeskuse õppetööga seotud küsimuste lahendamisel; 2) saada huvikeskusest teavet koolikorralduse ja õppurite õiguste kohta; 3) tervise kaitsele ja otstarbekale päevakavale huvikeskuses viibimise ajal; 4) kasutada heaperemehelikult huvikeskuse inventari, varustust ja vara vastavalt sisekorra eeskirjadele; 5) katkestada õpingud huvikeskuse omal soovil kehtestatud korda järgides; 6) saada õppekava läbimise kohta vastav tunnistus. (2) Õppur on kohustatud: 1) osalema regulaarselt õppetöös; 2) järgima huvikeskuse põhimäärust ja täitma kodukorda. 6. peatükk VARA § 16. Vara ja finantseerimine (1) Huvikeskuse vaar moodustavad Saue linnalt valdamiseks ja sihtotsrabeliseks kasutamiseks antud seadmed, inventar ja muu vara. (2) Huvikeskuse vara on Saue linna omand. (3) Huvikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud linnavara eeskirja alusel. (4) Huvikeskuse tulud moodustavad: 1) eraldistest linna- ja riigieelarvest; 2) laekumistest sihtasutustelt; 3) annetustest üksikisikutelt ja juriidilistelt isikutelt, mille vastuvõtmise korra ja tingimused kehtestab huvikeskuse juhataja; 4) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille suuruse kinnitab linnavalitsus; 5) tasulistest teenustest, mille hinnad kinnitab linnavalitsus; 6) pääsmete müügist laekuvast tulust; 7) muudest seadusega lubatud laekumistest. (5) Huvikeskuse eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik kulud ja tulud, eelarve esitab linnavalitsus kinnitamiseks volikogule (6) Huvikeskuse töötajatele määrab palga huvikeskuse juhataja vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud alustele. (7) Huvikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab linnavalitsus. (8) Huvikeskuse vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib linnavalitsus. 7. peatükk JÄRELEVALVE § 17. Järelevalve teostamise kord (1) Huvikeskuse õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelvalvet Haridusja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel maavanem. (2) Huvikeskuse raha ja varade kasutamise kontrolli teostab linnavalitsus seadusega ettenähtud korras. 8. peatükk Leht 6 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus Saue Huvikeskuse põhimäärus

Saue Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja: Saue Linnavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 24.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 29.08.2017, 62
Saue Huvikeskuse põhimäärus
Vastu võetud 24.04.2008 nr 46
RT IV, 24.07.2013, 14
jõustumine 27.04.2008
Muudetud järgmiste aktidega
Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
26.04.2017 RT IV, 11.05.2017, 1 24.10.2017 - jõustus 2017. aasta
kohaliku omavalitsuse valimiste
valimistulemuste väljakuulutamise
päeval
24.08.2017 RT IV, 29.08.2017, 28 01.09.2017
Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 2 , kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue
valla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel.
[RT IV, 11.05.2017, 1- jõust. 24.10.2017 - 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste
väljakuulutamise päeval]
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Huvikeskuse õiguslik seisund
(1) Saue Huvikeskus (edaspidi huvikeskus) on Saue linna huvikool, mille põhitegevuseks on:
1) õppekavade alusel huvihariduse andmine;
2) kultuuri ja muude ürituste korraldamine.
[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017]
(2) Huvikeskusel on linna vapi kujutisega ja oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
(3) Huvikeskus juhindub oma tegevuses huvikooli seadustest, huviharidusstandardist, teistest Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest, Saue Linnavolikogu (edaspidi volikogu) ja Saue Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus)
õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
(4) Huvikeskuse teeninduspiirkonnaks on Saue linn.
(5) Teiste omavalitsuste lapsi võetakse huvikeskuse õppuriteks vastu nende elukohajärgse valla- või
linnavalitsuse ja Saue Linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.
(6) Huvikeskuse õppekeeleks on eesti keel.
§ 2. Täielik nimi ja asukoht
(1) Huvikeskuse täielik nimetus on Saue Huvikeskus
(2) Huvikeskuse juriidilisekd aadressiks on Nurmesalu 9, Harjumaa, Saue, 76506 Eesti Vabariik.
Leht 2 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus
§ 3. Tegevuse eesmärk ja arengukava
(1) Huvikeskuse eesmärk on Saue linna elanikele tingimuste ja võimaluste loomine huvihariduse
omandamiseks, ürituste korraldamine ja vaba aja sisuka veetmise võimaluste loomine rahvakultuuri ja
meelelahutuse vallas.
[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017]
(2) Huvikeskuse järjepideva arengu tagamiseks koostab huvikeskus koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga
huvikeskuse arengukava.
(3) Arengukava koostamine, kinnitamine ja avalikustamine toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.
§ 4. Registreerimine
(1) Taotluse ja vajalikud dokumendid Saue Huvikeskuse registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis esitab
Haridus-ja Teadusministeeriumile Saue Linnavalitsus. Linnavalitsus täidab ka muid koolipidaja kohustusi.
(2) Andmete (õppekavade jne) muutmist ja täiendamist Eesti hariduse Infosüsteemi andmebaasides teostab
Saue Huvikeskus.
2. peatükk
PÕHIÜLESANDED JA ÕIGUSED
§ 5. Huvikeskuse põhiülesanded
Huvikeskuse põhiülesanneteks on:
1) huvihariduse andmine, koolituste, kursuste ja näituste läbiviimine;
2) rahvapidude, kultuurisündmuste ja linna suurürituste korraldamine;
3) kultuurilis-meelelahutusliku vaba aja tegevuse korraldamine, selleks vastavate tingimuste loomine;
[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017]
4) kultuuriprojektide läbiviimine;
5) taidlus - ja huvialaringide töö korraldamine ning edendamine;
6) huvikeskuse valduses oleva linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine vastavalt linnavolikogu poolt
kehtestatud korrale;
7) Saue linna seltside, klubide ja ühingute tegevuse koordineerimine, nõustamine.
§ 6. Huvikeskuse õigused
Huvikeskusel on õigus:
1) osutada tasuta või tasu eest õppe - ja kultuuriteenust;
2) üürida soovijatele välja inventari, valgus - ja helitehnikat vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud
hindadele, võimaldada oma põhitegevusaladel tasulisi konsultatsioone ja tehnilisi teenustöid;
3) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning teha muid tehinguid oma pädevuse piirides ja
vastavalt igusaktidele;
4) võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt, sihtasutustelt jne, korraldada tuluõhtuid
ja korjandusi sihtotstarbeliseks kasutuseks;
5) saada linnavolikogult - ja valitsuselt tööks vajalikku teavet;
6) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses ja tasuda sellega seotud osalustasud;
7) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.
3. peatükk
TÖÖKORRALDUS
§ 7. Õppekorralduse alused
(1) Huvihariduse andmine toimub huvikooli seaduse alusel, kasutades erinevaid õppevorme ja - meetodeid, sh
õppetunnid, treeningud, kursused, esinemised, konkursid, ülevaatused, laagrid, võistlused jne.
(2)Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.
(3) Huvikeskuses viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada
huvikeskuse arengut toetavad tingimused ja järjepidev areng, selgitades välja tugevused ja parendusvaldkonnad,
mis on aluseks arengukava tegevuskava koostamisel. Huvikeskuse sisehindamise läbiviimise korra kehtestab
juhataja.
(4) Õppekorralduse aluseks on õppekava, mis sisaldab:
1) õppe eesmärke ja kestust;
2) õppeainete loendit;
3) ainekavasid.
Saue Huvikeskuse põhimäärus Leht 3 / 6
(5) Õppekavad kinnitab, registreerib Eesti Hariduse Infosüsteemis ja vajadusel muudab huvikeskuse juhataja.
§ 8. Õppeperioodil ja õppevaheaegade kinnitamise kord
(1) Õppeaasta algab 01. september ja lõppeb 31. augustil ning koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.
(2) Õppeperidoodis on vähemalt 170 õppepäeva.
(3) Sügis-, jõulu-, kevad- ja suvevaheajad langevad kokku üldhariduskoolide koolivaheaegadega, mille määrab
haridus- ja teadusminister oma määrusega.
§ 9. Ürituste korraldamine, huviringide töö
(1) Ülelinnaliste ürituste ja rahvapidude korraldamise aluseks on linnavalitsusega kooskõlastatud ürituste kava.
(2) Täiskasvanute taidlus- ja huviringide töö korraldamise aluseks on linnakodanike huve ja vajadusi arvestades
vastavate teenuste osutajatega sõlmitud lepingud.
(3) Huvikeskuse juures võivad tegutseda ka muud ühingud, klubi, stuudiod ja ringid, mille sihid ja tegevus on
kooskõlas Huvikeskuse eesmärkidega ning millest osavõtt on vabatahtlik.
4. peatükk
JUHTIMINE
§ 10. Juhataja
(1) Huvikeskuse tööd juhib juhataja, kes täidab huvikooli seaduses ettenähtud direktori ülesandeid.
(2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi linnavalitsus kooskõlastatult
huvikeskuse hoolekoguga.
(3) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ning lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud isik.
(4) Huvikeskuse juhataja:
1) kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
2) valdab, kasutab ja käsutab huvikeskuse vara;
3) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab lepinguid;
4) töötab välja ja kinnitab huvikeskuse sisekorraeeskirjad;
5) kinnitab huvikeskuse töötajate ametijuhendid;
6) kinnitab huvialade õppekavad, tunniplaanid ja muud dokumendid;
7) kuulutab välja ja korraldab konkursi töötaja vaba ametikoha täitmiseks;
8) esitab huvikeskuse eelarve projekti ja eelarve täitmise aruanded linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;
9) kannab vastutust huvikeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
10) teeb ettepanekud linnavalitsusele huvikeskuse töötajate koosseisu, õppetasude ja teenuste hindade
kinnitamiseks.
§ 11. Õppenõukogu töökord
(1) Õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille kossseisu kuuluvad ringijuhid ja huvitegevuse juhid.
Õppenõukogu koosseisu koosseisu ja töökorra kinnitab huvikeskuse juhataja.
[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017]
(2) Õppenõukogu ülesandeks on huvikeskuse õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine,
hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(3) Õppenõukogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku
kutsub kokku ja koosolekut juhatab huvikeskuse juhataja.
(4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool õppenõukogu liikmetest ja otsused võetakse
vastu kohalviibivate liikmete häälteenamusega.
(5) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad juhataja ja protokollija.
§ 12. Hoolekogu moodustamine ja töökord
(1) Linnavalitsus kinnitab huvikeskuse hoolekogu 1 kuu jooksul õppeaasta algusest. Hoolekogusse kuuluvad:
Leht 4 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus
1) linnavalitsuse esindaja;
2) huvikeskuse õppenõukogu esindaja;
3) huvikeskuse õppetöös osalejate esindaja;
4) lapsevanemate esindaja;
5) kultuuriühingute esindaja;
[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017]
6) volikogu esindaja.
(2) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast juhataja ja juhataja asetäitja.
(3) Huvikeskuse hoolekogu:
1) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelvalve teostamiseks huvikeskuse tegevuse üle;
2) kuulab ära huvikeskuse juhataja aruande huvikeskuse tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle
koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
3) kuulab ära juhataja koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
5) teeb ettepanekuid huvikeskuse põhimääruse muutmiseks;
6) teeb otsuseid üksikküsimustes.
(4) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta jooksul vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.
(5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest ja otsused
võtekase vastu kohalviibivate hoolekogu liikmete häälteenamusega.
(6) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab huvikeskuse juhataja ja edastab hoolekogu poolt tehtud ettepanekud
huvikeskuse töö parandamiseks linnavalitsusele.
(7) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
(8) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse huvikeskuse
ühtsetel alustel muude huvikeskuse dokumentidega.
5. peatükk
HUVIKESKUSE TÖÖTAJAD JA ÕPPURID
§ 13. Huvikeskuse töötajad
(1) Huvikeskuse töötajateks lisaks juhatajale on õppealajuhataja, huvitegevuse juhid ja ringijuhid.
[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017]
(2) Töötajate ülesanded:
1) õppetöö korraldamine ja läbiviimine;
2) tingimuste loomine õppurite õpetamiseks ja kasvatamiseks, mis tugineb vastatikusel lugupidamisel,
teineteisemõistmisel ning koostööl õppurite ja nende kodudega;
3) täiskasvanutele, noortele ja lastele võimaluste loomine erinevate huvialadega tegelemiseks ja vaba aja
veetmiseks;
4) ühistegevuse propageerimine, seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuse toetamine
(3) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooskõlas kehtiva seadusandluse ja muude
õigusaktidega, huvikeskuse põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega.
(4) Töötajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab Saue Linnavalitsus vastavalt huvikooli seadusele.
§ 14. Õppurite vastuvõtmine ja väljaarvamine
(1) Õppur võetakse huvikeskusesse vastu lapsevanema, hooldaja või eestkostja või õppuri kirjaliku avalduse
alusel.
(2) Huvikeskuse juhataja sõlmib lapsevanema, hooldaja või eestkostja või õppuriga huvikeskuse õpilaskoha
kasutamise lepingu.
(3) Huvikeskuse lõpetajaks loetakse õppur, kes on täitnud õppekavaga sätestatud nõuded. Õppur arvatakse
huvikeskusest välja, kui ta:
1) soovib lahkuda omal soovil lapsevanema, eestkostja, hooldaja või õppuri avalduse alusel;
2) rikub järjepidevalt huvikeskuse põhimäärust ja sisekorda;
3) ei täida huvikeskuse juhtkonna poolt antud õiguspäraseid korraldusi;
4) puudub mõjuva põhjuseta õppetööst ühe kuu vältel;
5) ei ole tasunud õppetasu kahe kuu vältel.
Saue Huvikeskuse põhimäärus Leht 5 / 6
(4) Huvikeskusest väljaarvamine vormistatakse juhataja käskkirjaga, millest informeeritakse õppurit,
lapsevanemat, eestkostjat või hooldajat.
§ 15. Õppurite õigused ja kohustused
(1) Õppuril on õigus:
1) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu huvikeskuse õppetööga seotud küsimuste lahendamisel;
2) saada huvikeskusest teavet koolikorralduse ja õppurite õiguste kohta;
3) tervise kaitsele ja otstarbekale päevakavale huvikeskuses viibimise ajal;
4) kasutada heaperemehelikult huvikeskuse inventari, varustust ja vara vastavalt sisekorra eeskirjadele;
5) katkestada õpingud huvikeskuse omal soovil kehtestatud korda järgides;
6) saada õppekava läbimise kohta vastav tunnistus.
(2) Õppur on kohustatud:
1) osalema regulaarselt õppetöös;
2) järgima huvikeskuse põhimäärust ja täitma kodukorda.
6. peatükk
VARA
§ 16. Vara ja finantseerimine
(1) Huvikeskuse vaar moodustavad Saue linnalt valdamiseks ja sihtotsrabeliseks kasutamiseks antud seadmed,
inventar ja muu vara.
(2) Huvikeskuse vara on Saue linna omand.
(3) Huvikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud linnavara
eeskirja alusel.
(4) Huvikeskuse tulud moodustavad:
1) eraldistest linna- ja riigieelarvest;
2) laekumistest sihtasutustelt;
3) annetustest üksikisikutelt ja juriidilistelt isikutelt, mille vastuvõtmise korra ja tingimused kehtestab
huvikeskuse juhataja;
4) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille suuruse kinnitab linnavalitsus;
5) tasulistest teenustest, mille hinnad kinnitab linnavalitsus;
6) pääsmete müügist laekuvast tulust;
7) muudest seadusega lubatud laekumistest.
(5) Huvikeskuse eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik kulud ja tulud, eelarve
esitab linnavalitsus kinnitamiseks volikogule
(6) Huvikeskuse töötajatele määrab palga huvikeskuse juhataja vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud
alustele.
(7) Huvikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab linnavalitsus.
(8) Huvikeskuse vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib linnavalitsus.
7. peatükk
JÄRELEVALVE
§ 17. Järelevalve teostamise kord
(1) Huvikeskuse õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelvalvet Haridusja
Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel maavanem.
(2) Huvikeskuse raha ja varade kasutamise kontrolli teostab linnavalitsus seadusega ettenähtud korras.
8. peatükk
Leht 6 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus

Saue Huvikeskus
Saue valla huvikeskus.

Kultuurielu korradaja
Korraldame ühistegevusi ja kultuurisündmusi, kaasates saue valla elanikke.

Kontaktandmed
Saue Huvikeskus
Nurmesalu 9, Saue 76505
tel. 6595 009, mob. 5234 339
e-post:

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Saue Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja: Saue LinnavolikoguAkti liik: määrusTeksti liik: terviktekstRedaktsiooni jõustumise kp: 24.10.2017Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtivAvaldamismärge: RT IV, 29.08.2017, 62Saue Huvikeskuse põhimäärusVastu võetud 24.04.2008 nr 46RT IV, 24.07.2013, 14jõustumine 27.04.2008Muudetud järgmiste aktidegaVastuvõtmine Avaldamine Jõustumine26.04.2017 RT IV, 11.05.2017, 1 24.10.2017 - jõustus 2017. aastakohaliku omavalitsuse valimistevalimistulemuste väljakuulutamisepäeval24.08.2017 RT IV, 29.08.2017, 28 01.09.2017Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 2 , kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Sauevalla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel.[RT IV, 11.05.2017, 1- jõust. 24.10.2017 - 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemusteväljakuulutamise päeval]1. peatükkÜLDSÄTTED§ 1. Huvikeskuse õiguslik seisund(1) Saue Huvikeskus (edaspidi huvikeskus) on Saue linna huvikool, mille põhitegevuseks on:1) õppekavade alusel huvihariduse andmine;2) kultuuri ja muude ürituste korraldamine.[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017](2) Huvikeskusel on linna vapi kujutisega ja oma nimetusega pitsat ja sümboolika.(3) Huvikeskus juhindub oma tegevuses huvikooli seadustest, huviharidusstandardist, teistest Eesti Vabariigiskehtivatest õigusaktidest, Saue Linnavolikogu (edaspidi volikogu) ja Saue Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus)õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.(4) Huvikeskuse teeninduspiirkonnaks on Saue linn.(5) Teiste omavalitsuste lapsi võetakse huvikeskuse õppuriteks vastu nende elukohajärgse valla- võilinnavalitsuse ja Saue Linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.(6) Huvikeskuse õppekeeleks on eesti keel.§ 2. Täielik nimi ja asukoht(1) Huvikeskuse täielik nimetus on Saue Huvikeskus(2) Huvikeskuse juriidilisekd aadressiks on Nurmesalu 9, Harjumaa, Saue, 76506 Eesti Vabariik.Leht 2 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus§ 3. Tegevuse eesmärk ja arengukava(1) Huvikeskuse eesmärk on Saue linna elanikele tingimuste ja võimaluste loomine huvihariduseomandamiseks, ürituste korraldamine ja vaba aja sisuka veetmise võimaluste loomine rahvakultuuri jameelelahutuse vallas.[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017](2) Huvikeskuse järjepideva arengu tagamiseks koostab huvikeskus koostöös hoolekogu ja õppenõukogugahuvikeskuse arengukava.(3) Arengukava koostamine, kinnitamine ja avalikustamine toimub linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.§ 4. Registreerimine(1) Taotluse ja vajalikud dokumendid Saue Huvikeskuse registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis esitabHaridus-ja Teadusministeeriumile Saue Linnavalitsus. Linnavalitsus täidab ka muid koolipidaja kohustusi.(2) Andmete (õppekavade jne) muutmist ja täiendamist Eesti hariduse Infosüsteemi andmebaasides teostabSaue Huvikeskus.2. peatükkPÕHIÜLESANDED JA ÕIGUSED§ 5. Huvikeskuse põhiülesandedHuvikeskuse põhiülesanneteks on:1) huvihariduse andmine, koolituste, kursuste ja näituste läbiviimine;2) rahvapidude, kultuurisündmuste ja linna suurürituste korraldamine;3) kultuurilis-meelelahutusliku vaba aja tegevuse korraldamine, selleks vastavate tingimuste loomine;[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017]4) kultuuriprojektide läbiviimine;5) taidlus - ja huvialaringide töö korraldamine ning edendamine;6) huvikeskuse valduses oleva linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine vastavalt linnavolikogu pooltkehtestatud korrale;7) Saue linna seltside, klubide ja ühingute tegevuse koordineerimine, nõustamine.§ 6. Huvikeskuse õigusedHuvikeskusel on õigus:1) osutada tasuta või tasu eest õppe - ja kultuuriteenust;2) üürida soovijatele välja inventari, valgus - ja helitehnikat vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatudhindadele, võimaldada oma põhitegevusaladel tasulisi konsultatsioone ja tehnilisi teenustöid;3) sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning teha muid tehinguid oma pädevuse piirides javastavalt igusaktidele;4) võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt, sihtasutustelt jne, korraldada tuluõhtuidja korjandusi sihtotstarbeliseks kasutuseks;5) saada linnavolikogult - ja valitsuselt tööks vajalikku teavet;6) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses ja tasuda sellega seotud osalustasud;7) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.3. peatükkTÖÖKORRALDUS§ 7. Õppekorralduse alused(1) Huvihariduse andmine toimub huvikooli seaduse alusel, kasutades erinevaid õppevorme ja - meetodeid, shõppetunnid, treeningud, kursused, esinemised, konkursid, ülevaatused, laagrid, võistlused jne.(2)Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.(3) Huvikeskuses viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagadahuvikeskuse arengut toetavad tingimused ja järjepidev areng, selgitades välja tugevused ja parendusvaldkonnad,mis on aluseks arengukava tegevuskava koostamisel. Huvikeskuse sisehindamise läbiviimise korra kehtestabjuhataja.(4) Õppekorralduse aluseks on õppekava, mis sisaldab:1) õppe eesmärke ja kestust;2) õppeainete loendit;3) ainekavasid.Saue Huvikeskuse põhimäärus Leht 3 / 6(5) Õppekavad kinnitab, registreerib Eesti Hariduse Infosüsteemis ja vajadusel muudab huvikeskuse juhataja.§ 8. Õppeperioodil ja õppevaheaegade kinnitamise kord(1) Õppeaasta algab 01. september ja lõppeb 31. augustil ning koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.(2) Õppeperidoodis on vähemalt 170 õppepäeva.(3) Sügis-, jõulu-, kevad- ja suvevaheajad langevad kokku üldhariduskoolide koolivaheaegadega, mille määrabharidus- ja teadusminister oma määrusega.§ 9. Ürituste korraldamine, huviringide töö(1) Ülelinnaliste ürituste ja rahvapidude korraldamise aluseks on linnavalitsusega kooskõlastatud ürituste kava.(2) Täiskasvanute taidlus- ja huviringide töö korraldamise aluseks on linnakodanike huve ja vajadusi arvestadesvastavate teenuste osutajatega sõlmitud lepingud.(3) Huvikeskuse juures võivad tegutseda ka muud ühingud, klubi, stuudiod ja ringid, mille sihid ja tegevus onkooskõlas Huvikeskuse eesmärkidega ning millest osavõtt on vabatahtlik.4. peatükkJUHTIMINE§ 10. Juhataja(1) Huvikeskuse tööd juhib juhataja, kes täidab huvikooli seaduses ettenähtud direktori ülesandeid.(2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab konkursi linnavalitsus kooskõlastatulthuvikeskuse hoolekoguga.(3) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ning lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud isik.(4) Huvikeskuse juhataja:1) kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;2) valdab, kasutab ja käsutab huvikeskuse vara;3) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab lepinguid;4) töötab välja ja kinnitab huvikeskuse sisekorraeeskirjad;5) kinnitab huvikeskuse töötajate ametijuhendid;6) kinnitab huvialade õppekavad, tunniplaanid ja muud dokumendid;7) kuulutab välja ja korraldab konkursi töötaja vaba ametikoha täitmiseks;8) esitab huvikeskuse eelarve projekti ja eelarve täitmise aruanded linnavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel;9) kannab vastutust huvikeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;10) teeb ettepanekud linnavalitsusele huvikeskuse töötajate koosseisu, õppetasude ja teenuste hindadekinnitamiseks.§ 11. Õppenõukogu töökord(1) Õppenõukogu on kollegiaalne juhtimisorgan, mille kossseisu kuuluvad ringijuhid ja huvitegevuse juhid.Õppenõukogu koosseisu koosseisu ja töökorra kinnitab huvikeskuse juhataja.[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017](2) Õppenõukogu ülesandeks on huvikeskuse õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine,hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.(3) Õppenõukogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Koosolekukutsub kokku ja koosolekut juhatab huvikeskuse juhataja.(4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool õppenõukogu liikmetest ja otsused võetaksevastu kohalviibivate liikmete häälteenamusega.(5) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad juhataja ja protokollija.§ 12. Hoolekogu moodustamine ja töökord(1) Linnavalitsus kinnitab huvikeskuse hoolekogu 1 kuu jooksul õppeaasta algusest. Hoolekogusse kuuluvad:Leht 4 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus1) linnavalitsuse esindaja;2) huvikeskuse õppenõukogu esindaja;3) huvikeskuse õppetöös osalejate esindaja;4) lapsevanemate esindaja;5) kultuuriühingute esindaja;[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017]6) volikogu esindaja.(2) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast juhataja ja juhataja asetäitja.(3) Huvikeskuse hoolekogu:1) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelvalve teostamiseks huvikeskuse tegevuse üle;2) kuulab ära huvikeskuse juhataja aruande huvikeskuse tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab sellekoos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;3) kuulab ära juhataja koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;5) teeb ettepanekuid huvikeskuse põhimääruse muutmiseks;6) teeb otsuseid üksikküsimustes.(4) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta jooksul vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.(5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest ja otsusedvõtekase vastu kohalviibivate hoolekogu liikmete häälteenamusega.(6) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab huvikeskuse juhataja ja edastab hoolekogu poolt tehtud ettepanekudhuvikeskuse töö parandamiseks linnavalitsusele.(7) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.(8) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse huvikeskuseühtsetel alustel muude huvikeskuse dokumentidega.5. peatükkHUVIKESKUSE TÖÖTAJAD JA ÕPPURID§ 13. Huvikeskuse töötajad(1) Huvikeskuse töötajateks lisaks juhatajale on õppealajuhataja, huvitegevuse juhid ja ringijuhid.[RT IV, 29.08.2017, 28- jõust. 01.09.2017](2) Töötajate ülesanded:1) õppetöö korraldamine ja läbiviimine;2) tingimuste loomine õppurite õpetamiseks ja kasvatamiseks, mis tugineb vastatikusel lugupidamisel,teineteisemõistmisel ning koostööl õppurite ja nende kodudega;3) täiskasvanutele, noortele ja lastele võimaluste loomine erinevate huvialadega tegelemiseks ja vaba ajaveetmiseks;4) ühistegevuse propageerimine, seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuse toetamine(3) Töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooskõlas kehtiva seadusandluse ja muudeõigusaktidega, huvikeskuse põhimäärusega, töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega.(4) Töötajate kvalifikatsiooninõuded kinnitab Saue Linnavalitsus vastavalt huvikooli seadusele.§ 14. Õppurite vastuvõtmine ja väljaarvamine(1) Õppur võetakse huvikeskusesse vastu lapsevanema, hooldaja või eestkostja või õppuri kirjaliku avaldusealusel.(2) Huvikeskuse juhataja sõlmib lapsevanema, hooldaja või eestkostja või õppuriga huvikeskuse õpilaskohakasutamise lepingu.(3) Huvikeskuse lõpetajaks loetakse õppur, kes on täitnud õppekavaga sätestatud nõuded. Õppur arvataksehuvikeskusest välja, kui ta:1) soovib lahkuda omal soovil lapsevanema, eestkostja, hooldaja või õppuri avalduse alusel;2) rikub järjepidevalt huvikeskuse põhimäärust ja sisekorda;3) ei täida huvikeskuse juhtkonna poolt antud õiguspäraseid korraldusi;4) puudub mõjuva põhjuseta õppetööst ühe kuu vältel;5) ei ole tasunud õppetasu kahe kuu vältel.Saue Huvikeskuse põhimäärus Leht 5 / 6(4) Huvikeskusest väljaarvamine vormistatakse juhataja käskkirjaga, millest informeeritakse õppurit,lapsevanemat, eestkostjat või hooldajat.§ 15. Õppurite õigused ja kohustused(1) Õppuril on õigus:1) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu huvikeskuse õppetööga seotud küsimuste lahendamisel;2) saada huvikeskusest teavet koolikorralduse ja õppurite õiguste kohta;3) tervise kaitsele ja otstarbekale päevakavale huvikeskuses viibimise ajal;4) kasutada heaperemehelikult huvikeskuse inventari, varustust ja vara vastavalt sisekorra eeskirjadele;5) katkestada õpingud huvikeskuse omal soovil kehtestatud korda järgides;6) saada õppekava läbimise kohta vastav tunnistus.(2) Õppur on kohustatud:1) osalema regulaarselt õppetöös;2) järgima huvikeskuse põhimäärust ja täitma kodukorda.6. peatükkVARA§ 16. Vara ja finantseerimine(1) Huvikeskuse vaar moodustavad Saue linnalt valdamiseks ja sihtotsrabeliseks kasutamiseks antud seadmed,inventar ja muu vara.(2) Huvikeskuse vara on Saue linna omand.(3) Huvikeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud linnavaraeeskirja alusel.(4) Huvikeskuse tulud moodustavad:1) eraldistest linna- ja riigieelarvest;2) laekumistest sihtasutustelt;3) annetustest üksikisikutelt ja juriidilistelt isikutelt, mille vastuvõtmise korra ja tingimused kehtestabhuvikeskuse juhataja;4) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille suuruse kinnitab linnavalitsus;5) tasulistest teenustest, mille hinnad kinnitab linnavalitsus;6) pääsmete müügist laekuvast tulust;7) muudest seadusega lubatud laekumistest.(5) Huvikeskuse eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik kulud ja tulud, eelarveesitab linnavalitsus kinnitamiseks volikogule(6) Huvikeskuse töötajatele määrab palga huvikeskuse juhataja vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatudalustele.(7) Huvikeskuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab linnavalitsus.(8) Huvikeskuse vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib linnavalitsus.7. peatükkJÄRELEVALVE§ 17. Järelevalve teostamise kord(1) Huvikeskuse õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelvalvet HaridusjaTeadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel maavanem.(2) Huvikeskuse raha ja varade kasutamise kontrolli teostab linnavalitsus seadusega ettenähtud korras.8. peatükkLeht 6 / 6 Saue Huvikeskuse põhimäärus

Saue Huvikeskuse põhimäärus

www.sauehuvikeskus.ee © 2017 Saue Huvikeskus »